By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Nahajališče mineralov in fosilov pri Crngrobu

Official label: Crngrob – nahajališče mineralov in fosilov
Vasica Crngrob je znana po nahajališču mineralov in okremenjenih fosilov ter po romarski cerkvi, ki stoji na pobočju nad robom Sorškega polja. Od mineralov sta najpogostejša kalcedon in kremen, manj je kristalov dolomita, adularja in brookita.

Description

Nahajališče v Crngrobu leži kakšnih 10-15 minut hoje severozahodno od cerkve Marijinega oznanenja na nadmorski višini okoli 500 m.

V grapah okrog hriba Kovk nad vasjo Crngrob so v zadnjih 26 letih odkrili okoli 40 nahajališč mineralov kalcedona, kremena, dolomita, adularja in brookita, ki so vezana na geode in nahajališča okremenjenih fosilov. Geoda ali sekrecija je elipsoidno, kroglasto in nepravilno oblikovano mineralno telo s koncentrično strukturo, v katerem iz vodnih raztopin kristalizira en ali več mineralov. Zapolnitev geode poteka od oboda votline proti sredini.

Za nahajališče Crngrob je značilno posamično nastopanje kremenovih kristalov. Redkejše so cele, živorumene, povsem zaglinjene geode v rdečerjavi ilovici, ki so se zaradi preperevanja izlužile iz kamnine. V nekaterih primerih so izlužene geode v preperini ohranile enako orientacijo, kot so jo imele v matični kamnini. V vsaki od geod je le po nekaj kristalov kremena, svojevrstnih oblik in barvnih odtenkov.

V Crngrobu je za Slovenijo edinstveno nahajališče okremenjenih koral, brahiopodov, amonitov, navtilidov in polžev zgornjepermske in zgornjetriasne starosti ter desetine različnih taksonomskih skupin, ki še čakajo na določitev.

V pobočju severovzhodno od cerkve v Crngrobu je izdanek kamnin žažarske formacije zgornjepermske starosti, ki so znane po redki kolonijski koralni vrsti Waagenophyllum indicum.

References and resources

  • Herlec, U., Stare, F., Rečnik, A., Žorž, M. 2006: Nastanek in značilnosti kremenovih in drugih kristalov pri Crngrobu. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, suppl. 3, 348-355. Ljubljana. [COBISS-ID 519413]
  • Stare, F., Herlec, U. 2006: Kremenovi kristali in okremenjeni ter limonitizirani fosili v okolici Crngroba. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, suppl. 3, 345-347. Ljubljana. [COBISS-ID 519413]

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Nahajališče mineralov in fosilov pri Crngrobu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/292-nahajalisce-mineralov-in-fosilov-pri-crngrobu.