By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Manganovi gomolji na Mangrtu

Official label: Mangrt – nahajališče manganovih gomoljev 1
Synonyms: Mangart
Nahajališče spodnjejurskih manganovih gomoljev je v bližini Mangartskega sedla pod Mangartom.

Description

Nahajališče manganovih gomoljev je jugozahodno od Mangarta, na Mangartskem sedlu, na nadmorski višini 1866 m. Vezano je na približno 25 cm debelo plast znotraj karbonatno-klastičnega razvoja.

Z imenom manganovi gomolji označujemo manganove in železove skorjaste konkrecije, ki so bile v postsedimentacijskem redukcijskem okolju v večji meri raztopljene in nadomeščene s piritom in/ali markazitom ter s kalcitom. Raztopljeni manganovi minerali so se v obliki dendritov ponovno odložili v razpokah talnih in krovninskih plasti.

Večina gomoljev je od obrobja proti jedru limonitizirana, zato se po svoji oranžno rjavi barvi dobro razlikujejo od svetlih apnencev v okolici. Povprečno v premeru dosegajo velikost od 2 do 3 cm. Prav tako se spreminja njihova sestava, pri čemer je bil v raziskanem vzorcu manganovega gomolja delež MnO 45 %, FeO 8 %, kremena 15 %, preostanek pa je pripadal mineralom glin.

References and resources

  • Herlec, U., Vidrih, R. 2006: Manganova orudenja v Sloveniji. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, suppl. 3, 119–124. Ljubljana. [COBISS-ID 519413]
  • Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M. 2006: Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije. Geologija 49-1, 69–84. Ljubljana. [COBISS-ID 5636866]

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Manganovi gomolji na Mangrtu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/451-manganovi-gomolji-na-mangrtu.