ŽIČKI GROBELJNIK Alyssum montanum var.plusccanescens Raim

ŽIČKI GROBELJNIK Alyssum montanum var.plusccanescens Raim

Avtor: Janja Brglez, Nataša Koprivnik

IME UČNE LEKCIJE: ŽIČKI GROBELJNIK
PREDMET(I): družba (4. r, 5. r) , naravoslovje (7. r), Biologija (8. r), Izbirni predmet: Rastline in človek

NAMEN IN UČNI CILJI:

 • Se ob neposrednem stiku z naravnim okoljem zaveda njegove vrednosti, ranljivosti.
 • Razvijajo občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen in občudovanje ter željo po ohranjanju naravnih vrednot.
 • V domačem okolju spoznavajo pomen naravne in kulturne dediščine in ugotavljajo kakšen je vpliv človeka na spreminjanje narave.
 • Spoznavajo zgradbo kopenskih rastlin, steblo, korenine, listi, cvetovi, plodovi.
 • Razločujejo med rastlinami s cvetovi in brez cvetov.
 • Spoznajo pojem endemit.
 • Se znajo orientirati na zemljevidu.

AVTOR(JI) ZAPISA: prof. Janja Brglez, prof. Nataša Koprivnik

Naprej

OSEBNA IZKAZNICA RASTLINE:

 • Znanstveno ime: Alyssum montanum var.pluscanescens Raim.
 • Je toploljubna zelnata trajnica,
 • zraste 10 – 20 cm visoko,
 • raste v razpokah dolomitnih skal, na grušču ali na plitvih tleh gozdnega roba,
 • spada v družino križnic (Caryophylaceae),
 • cveti od aprila do maja,
 • od sorodne podvrste se loči po dolžini venčnih listov in plodov (luščkov) ter drugih znakih.
 • posebna podvrsta se je tu razvila zaradi izoliranega rastišča
(slika2.jpg)
Fotografija: Žički grobeljnik © Mateja Golež, 2009

Nazaj

RAZŠIRJENOST ŽIČKEGA GROBELNIKA

Rastlina je v Evropi in Mediteranu razširjena vrsta. Pojavlja se tudi na jugovzhodnem obrobju Alp, raztreseno po vsem ozemlju. Težišče areala je južno od Nanosa in Divače na Primorskem.

V osrednji Sloveniji in njeni neposredni soseščini se Alyssum montanum pojavlja posamično.

Podvrsta Alyssum montanum subsp. pluscanescens se pojavlja tudi na območju kamnoloma, na poti proti najstarejšemu samostanu v Evropi – Žički kartuziji.

(slika3.jpg)
Fotografija: Kamnolom z Žičkim grobelnikom © Tadej Kolar , 2010, OŠ Pod goro

Naprej

ZGODOVINA ODKDRIVANJA IN DOLOČANJA RASTLINE

Prva sta v Žičah nabrala žički grobeljnik Presissmann in Raiman in ga zaradi posebnega videza odcepila od vrste Alyssum montanum L. Raiman je primerke na Štajerskem označil kot Alyssum montanum L. var.pluscanescens.

Avstrijski botanik Baumgartner je leta 1907 znanstveno opisal kot Alyssum montanum spec. coll. subsp. montanum. Hayek je dve leti kasneje ugotovil, da pripada grobeljnik iz Žič v ožje oblikovno območje vrste Alyssum montanum var.pluscanescens Raim., kamor ga kasneje uvrščata tudi Markgraf leta 1960 in Wraber 1984.

(slika4.jpg)
Fotografija: Žički grobeljnik © Mateja Golež, 2009

Naprej

ENDEMIT

(slika5.jpg)
Fotografija: Žički grobeljnik © Mateja Golež, 2009
To je rastlina, ki uspeva v ozko omejenem območju. V Sloveniji Žički grobelnik Alyssum montanum var.pluscanescens Raim. raste samo v kamnolomu v Žičah. Prvi je rastlino opisal avstrijski botanik Baumgartner že leta 1907 po primerkih iz Žič. Rastišče v Žičah je klasično nahajališče (locus classicus). Dokončno ga je sistematsko uvrstila Darinka Trpin.

Nazaj

ŽIČE IN ŽIČKA KARTUZIJA
V 6. stoletju pokrajino naselijo Slovani. Morda na ostankih kakšne antične naselbin ali le zaradi plodne zemlje se sčasoma oblikuje naselje s slovenskim imenom Žiče. Ime izvira od imena Žitko, Žiče, Žito; potok Žitnica, Žičnica. Kraj se prvič omenja v pisnih virih leta 1182, ko je takratni vojvoda Otokar, prvi obmejni štajerski grof, poklonil kartuzijanom naselje Žička vas.

Žiče (286 m. n. v.) so gručasto naselje na razgibanem jugozahodnem obrobju Dravinjskih goric v peščeno – ilovnati dolini reke Dravinje in potoka Žičnice. Vas se je stisnila med osamelcem Homcem (426 m. n. v.) na severu in apnenčasto Žičko goro (420 m. n. v.) na jugu. Tu se križajo ceste proti Ločam, Tepanju, Slovenskim Konjicam in skozi sotesko Sotensko proti Špitaliču. Žiče sodijo v občino Slovenske Konjice. V njegovi bližini je najstarejši samostan v Evropi –

(zicka.jpg)
Žička kartuzija z jugovzhodne strani. © 2010, Robert Peskar, vir: Fototeka Robert Peskar
.

Nazaj

Žička

tip dediščine: nepremicna
ključne besede: gotska arhitektura, rokopis, samostan, Stare Slemene, Konjiška gora, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, kartuzija

Žička kartuzija

Kartuzija Žiče, Žička kartuzija, Kartause Zeitz, Zajcklošter

Kartuzija, ustanovljena 1165, je obsegala zgornjo in spodnjo redovno hišo s pripadajočimi stavbami, ki sta ločeni z vmesnim nepozidanim prostorom. Glavnina stavb je bila pozidana kmalu po ustanovitvi, kasneje pa večkrat predelana.

Območje kartuzije Žiče, posvečeno sv. Janezu Krstniku, se razprostira v odmaknjeni dolini ob potoku Žičnica, od Špitaliča pri Slovenskih Konjicah do Starih Slemen. Gre za najstarejšo kartuzijo na slovenskih tleh in tedanjih nemških dežel. Njena ustanovitev sega približno v leto 1160, ko so na pobudo in prošnjo štajerskega mejnega grofa Otokarja III. Traungauskega (1129–1164) in s posredovanjem papeža Aleksandra III. izbrano dolino naselili prvi menihi, ki so prišli iz matične kartuzije Grande Chartreuse v Franciji. Ko so postavili najpotrebnejše stavbe, je ustanoviteljev sin štajerski vojvoda Otokar I. leta 1165 izdal ustanovno listino, s katero je samostanu v “Valle sancti Johannis”, kot so jo v latinščini poimenovali, dodelil vrsto posesti in s tem zagotovil materialno osnovo za njegov obstoj. Kot ustanovnik se sicer navaja Otokar III., vendar je listino pečatil že njegov sin, kar bi pomenilo, da je nastala po ustanovnikovi smrti. Po vzoru matičnih francoskih kartuzij je bila kartuzija razdeljena v dve med seboj ločeni naselbini, saj so bratovski samostan, spodnjo hišo, zgradili v današnjem Špitaliču. V času verskega razkola je bil v Žičah v letih 1391–1410 sedež generalnega priorja rimske obidience kartuzijanskega reda. Celotno 14. stoletje in prva polovica 15. je tudi čas velikega razcveta kartuzije, ko so jo gmotno podpirali avstrijski vojvode in pomembno štajersko plemstvo, zlasti grofje Celjski. V času reformacije 1564–1595 je bila kartuzija opuščena, v obdobju baroka pa je ponovno zacvetela. Leta 1782 je bil samostan z dekretom Jožefa II. ukinjen, pri cerkvi pa je bil do leta 1810 sedež novoustanovljene župnije, nato pa so ga prenesli v bližnji Špitalič, kar je posledično povzročilo naglo propadanje samostanskih stavb in cerkve.

Že nekaj desetletij po ustanovitvi sta bili zgornja hiša in nekaj kilometrov oddaljena spodnja hiša v Špitaliču v celoti pozidani (posvetitev cerkve 1190). Okoli leta 1400 je zlasti cerkev zgornjega samostana »ecclesia maior« doživela pomembne predelave, v 17. in 18. stoletju pa so sledile še obsežne adaptacije gospodarskih poslopij, po ukinitvi samostana pa neustavljiv propad vse do leta 1957, ko je kartuzija končno dočakala prva konservatorska in obnovitvena dela.

Zaradi naštetega je območje kartuzije Žiče, ki je obsegalo t.i. zgornjo hišo, namenjeno menihom, in spodnjo hišo, namenjeno bratom laikom, danes okrnjeno. Zgornjo hišo sestavljajo obodne stene redovne cerkve z nekdanjo zakristijo in stransko kapelo, gospodarska poslopja, ostanki malega križnega hodnika, nekdanja pokopališka kapela, ostanki temeljev velikega križnega hodnika s celicami in obzidje z obrambnimi stolpi ter stavba »gastuža« izven obzidja. Od spodnje hiše v današnjem Špitaliču, ki je obsegalo tudi vrsto bivalnih poslopij, se je ohranila le cerkev Marijinega obiskanja. Ostale stavbe, kot so mlin, razna gospodarska poslopja, samostanski ribniki, ki so stale med obema hišama, niso več ohranjena.

Žička kartuzija je imela v prvih stoletjih svojega obstoja izjemno vlogo v kulturnem, duhovnem in verskem življenju v tem delu Evrope. O duhovnem in kulturnem snovanju poleg samih stavb in drugih umetnin, ki jih danes hranijo večinoma v muzejih, pričajo številni rokopisi, izdelani v Žičah, ter razne pesnitve, ki so jih v Žičah ustvarili pomembni evropski kartuzijani. Kot najstarejša kartuzija v srednji Evropi so Žiče igrale pomembno vlogo tudi v razvoju kartuzijanskega reda v širšem nemškem prostoru.

avtor vpisa: Robert Peskar, Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Nazaj

KVIZ
1. naloga
Katera rastlina na fotografijah je Žički grobelnik?

(slika6.jpg)
(slika7.jpg)

Pravilno!

Naprej

Narobe! Žički grobelnik je:

(slika6.jpg)
Fotografija: rastlina 1 © Mateja Golež, 2009

Naprej

2. naloga
V katero družino rastlin sodi Žički grobeljnik?

Preveri

Pravilno!

Naprej

Narobe! Žički grobeljnik sodi v družino križnic.

Naprej

3. naloga
Kdaj so rastlino botaniki prvič znanstveno poimenovali in razvrstili?

Preveri

Pravilno!

Naprej

Narobe! Rastlino so botaniki prvič znanstveno poimenovali in razvrstili leta .

Naprej

4. naloga
Katero rastlino imenujemo endemit?
Endemit je vrsta rastline, ki

Preveri

Pravilno!

Naprej

Narobe! Endemit je vrsta rastline, ki uspeva v ozko omejenem območju.

Naprej

(email.jpg)


Vsebine učne lekcije povzete po Raziskovalni nalogi turističnega krožka Konjiček, OŠ Pod goro, Slovenske Konjice, 2001: ŽIČKI GROBELJNIK – ALYSSUM MONTANUM (subsp. Pluscanescens – Raimann ex J. Baumg ; Trpin). Mentorice: Darinka G. Berdnik, Marija Golčer in Dragica Tomše.

Naprej

0%
0%