By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Črno jezero

Official label: Črno jezero
Synonyms: Sedmo Triglavsko jezero, Jezero nad Komarčo, Malo črno jezero
Črno jezero v senčni kotanji nad Komarčo je najnižje ležeče med Triglavskimi jezeri.

Description

Črno jezero je najjužnejše v skupini Triglavskih jezer. Nastalo je na stiku dveh dolin: Lopučniške doline, ki je del oziroma podaljšek Doline Triglavskih jezer, in doline, imenovane Dol pod Stadorjem. Zaradi nižje nadmorske višine (1325 m) je senčna jezerska kotanja za robom Komarče obdana z mešanim gozdom, kar daje okolici jezera temnejšo barvo, ki se zrcali na vodni gladini; po njej se jezero tudi imenuje. Črno jezero je dolgo 150 m, široko 80 m in globoko 9 m. Vodna gladina podobno kot pri drugih jezerih močno koleba. Voda je med vsemi jezeri najtoplejša, kar pritegne številne kopalce, čeprav je kopanje prepovedano. V Črnem jezeru je opisana endemična podvrsta alpskega pupka (Triturus alpestris lacus nigri). Jezero nima stalnega površinskega pritoka ali odtoka, pač pa voda razpršeno doteka iz več smeri, odteka pa verjetno skozi špranje ob bregu jezera. Južni breg je zelo strm, deloma ga oblikuje kompaktna apnenčasta stena, deloma podorno gradivo. S severne strani jezero zasipava obsežno melišče izpod Stadorja. S sledenjem je bilo dokazano, da Črno jezero ni povezano z Jezerom v Ledvicah, Močivcem ali Dvojnim jezerom. Je torej zunaj glavnega vodnega toka zgornjih jezer in ima povsem ločeno padavinsko zaledje.

References and resources

  • Brancelj, A. (ur.) 2002: Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana. [COBISS-ID 119497728]
  • Fabjan, I. (ur.) 1985: Triglavski narodni park – vodnik. Bled. [COBISS-ID 8408327]
  • Skoberne, P. 1988: Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Ljubljana. [COBISS-ID 7016448]
  • Skoberne, P. 1993: Triglavski narodni park. Sprehodi v naravo. Ljubljana. [COBISS-ID 34612224]

The author of the record

Bojan Erhartič (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Erhartič, B. 2010: Črno jezero. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/20-crno-jezero.