By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Valvasorjeva hiša v Krškem

Official label: Krško – Valvasorjeva hiša
Meščanska hiša v občini Krško, in sicer na desnem bregu reke Save, kjer je nazadnje bival znameniti polihistor Janez Vajkard Valvasor.

Description

Valvasorjeva hiša stoji na robu Krškega ob cesti Sevnica–Krško, in sicer na nabrežju, ki se tudi imenuje po polihistorju Janezu Vajkardu Valvasorju. Hiša stoji na nadmorski višini 162 metrov, za njo se vzpenja Trška gora, na levem bregu Save pa je naselje Sremič. Na severozahodu stavbe je poznobaročna cerkev sv. Duha, na sosednjem Hočevarjevem trgu, ki je jugozahodno, je stavba nekdanje ljudske in meščanske šole, na južni strani pa stoji baročna hiša, v kateri je živel odvetnik Janez Mencinger.

Pred poslopjem stoji spomenik Valvasorju, ki je delo akademskega kiparja Vladimirja Štovička. Na njem je Valvasor upodobljen s svojimi znamenitim delom Slava vojvodine Kranjske.

Valvasorjeva hiša je vogalna, poznorenesančna, nadstropna meščanska hiša. Glavni vhod je z jugovzhodne strani, kjer se nahajajo štirje vhodni portali. Na jugozahodni in severozahodni strani sta še dva stranska vhoda. Streha je dvokapna, nesomerna, s slemenom v smeri severovzhod-jugozahod. Na severnem robu, kjer se stikata severozahodna in severovzhodna fasada, je izbočen pomol z lesenim oknom. Tudi vsa ostala okna so lesena in imajo polkna. Na pročelju hiše je tudi mestni grb. V atrijskem delu je lesen zunanji hodnik (»gank«), ki povezuje prostore. Na severozahodni strani stavbe stoji stanovanjska hiša, ki je v razpadajočem stanju. Dostop je urejen, parkirišče se nahaja ob bližnji Fakulteti za logistiko.

V času Valvasorjevega bivanja v Krškem je bilo mesto obdano z obzidjem, ki je imelo tri stolpe in več mestnih vrat. Mesto je tedaj imelo štiri cerkve, samostan, župnišče, pokopališče, mestno hiralnico ter od šestdeset do osemdeset hiš. Prav mestno hiralnico, ki je bila tedaj v hiši številka 85, je Valvasor kupil od Jakoba Vodnika. Za nakup slednje je prodal hišo v Ljubljani na Gosposki ulici številka 12, hišo poleg Auerspergovega dvorca in še hišo ob Ljubljanici. Tja se je vselil že bolan in je nekaj mesecev po bivanju v njej tudi preminil. Pokopan naj bi bil na starem pokopališču pri nekdanji vikarijatni cerkvi. Nagrobnega spomenika ni, saj naj bi se zaradi prenove in prestavitve mestnega pokopališča izgubil. Nekateri domnevajo, da so njegove posmrtne ostanke prepeljali v družinsko grobnico na Mediji, kjer prav tako ni nobenega obeležja.

V nadaljnjih letih se je zamenjalo več lastnikov objekta, prav tako se je spreminjala njena namembnost. Od 19. stoletja do druge svetovne vojne je bila v stavbi mestna hranilnica in prostor za hranjenje knjig, ki jih je zbiral krški zbiratelj Oto Auman. Kasneje so Valvasorjevo hišo preuredili v stanovanjski objekt.

Danes je hiša del Valvasorjevega kompleksa, kamor sodita še Jarnovičeva in Kaplanova hiša. Kompleks je bil deležen obsežne prenove, med katero so Valvasorjevo hišo obnovili in ji vrnili izvirno podobo, tedaj pa so prenovili tudi večji del Jarnovičeve hiše. Kaplanovo hišo so morali ponovno zgraditi, saj je bila v neurju leta 2004 preveč poškodovana za morebitno restavracijo. V Valvasorjevem kompleksu so zdaj turistično-informacijski center, pisarna območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pisarna Javnega sklada za kulturne dejavnosti, mestna kavarna in mladinski center. Nadstropne prostore so namenili Mestnemu muzeju Krško, v katerem je tudi zbirka, posvečena delu kiparja in medaljerja Vladimirja Štovičeka ter Iconotheca Valvasoriana. V njej skušajo s prikazom Valvasorjevih osebnih predmetov prikazati njegovo življenje. Prostor bo namenjen tudi občasnim razstavam, predvidoma pa naj bi tam uredili še zbirko krške industrijske dediščine.

References and resources

  • Lapajne, I. 1894: Krško in Krčani: Zgodovinske in spominske črtice.. Krško. [COBISS-ID 2628405]
  • Medved, D. 2006: Krško: Turistično spoznavanje kulturnozgodovinskih dragocenosti občine.. Krško. [COBISS-ID 9674145]

The author of the record

Dijana Lukić (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Lukić, D. 2010: Valvasorjeva hiša v Krškem. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/238-valvasorjeva-hisa-v-krskem.