By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Unica

Official label: Unica
Unica je ponikalnica, ki v več kot 18 km dolgem toku teče (večinoma meandrira) po Planinskem polju. Svetovno znana je tudi med ribiči.

Description

Glavni vodotok na Planinskem polju je Unica. Izvira iz Planinske jame, kjer se združijo vode iz zgornjega dela Notranjskega in Pivškega podolja. Jama je na koncu slikovite zatrepne doline na jugozahodnem robu Planinskega polja. Izvir Unice je pogojen s stikom krednega apnenca in nepropustnega glavnega dolomita z milonitom, ki sestavljai dno polja in ga vode prečkajo površinsko. Po približno 1, 5 km toka dobi Unica z desne pritoka Malenščico, ki izvira v Malnih, in hudourno Škratovko. Zaradi majhnega strmca pri prečkanju polja reka meandrira. Ko doseže jugovzhodni rob polja, prične v krednih apnencih izgubljati vodo v številnih ponorih. Proti severu si sledijo ponori Mrčonovi ključi, Milavcovi ključi, Žrnki, Ribce, Dolenja Loka in že pod Lazami Laška Žaga. Pri nizki vodi Unica ponikne že pred Lazami, pri višji pa se razlije po meandrih proti severnemu robu polja. Pridruži se ji še nekaj manjših izvirov izpod Planinske gore, pod Grčarevcem priteče še pritok Hotenjka. Ob višjih vodah priteče Unica z dolomita na močno propustne kredne apnence na severnem robu polja in izgublja vodo v več kot 150 ponorih. Največja sta pod Stenami in se imenujeta Putikovi štirni Zaščitena sta z mrežo, ki preprečuje, da bi se zamašila s plavjem. Ime sta dobila po Viljemu Putiku, Čehu po rodu, vodji hidromelioracijskih del na Planinskem polju. Vode Unice, ki poniknejo na polju, odtekajo v okrog 10 km oddaljene izvire Ljubljanice. Ko se pretok Unice toliko poveča, da ponori ne zmorejo požirati vse vode, reka prestopi bregove in se razlije po polju. Takrat se polje spremeni v jezero. Poplave so najpogostejše jeseni in spomladi, njihov obseg pa je lahko zelo različen. Reka Unica je ena izmed najbolj priljubljenih evropskih voda za športni ribolov na lipana (Thymalus thimalus, Linnaeus, 1758), v njej pa živijo tudi druge vrste rib, med njimi ščuke, potočne postrvi in krapi.

References and resources

  • Skoberne, P., Peterlin, S. 1991: Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, 2: Osrednja Slovenija. Ljubljana.

The author of the record

Gregor Torkar

Citation suggestion

Torkar, G. 2010: Unica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://dedi.si/dediscina/429-unica.